24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี