แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

10 แผนดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E–Service

17.1 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี

32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน*

43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน*