ปฏิทินงาน 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานบริหารบุคคล