ปฏิทินงาน 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2564

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

ปฏิทินกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 64.pdf

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ปฏิทิน บ.ทั่วไป64.pdf

กลุ่มงานวิชาการ

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ-.pdf

กลุ่มงานบริหารบุคคล