วิสัยทัศน์

"พานพสกสวัสดิ์ โรงเรียนดี มีคุณภาพ ของอำเภอพาน"


พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

  2. ใช้เทคโนโลยีและระบบเครือข่ายในการเรียนรู้และสื่อสาร


เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนมีผลการพัฒนาการศึกษาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป

  2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และการสื่อสารได้

  3. โรงเรยีนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง